Thì tương lai tiếp diễn


1. Định nghĩa và cấu trúc:


Định nghĩa: Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ex: I will be staying at the hotel in HCM at 9 a.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở HCM lúc 9h sáng ngày mai).


Cấu trúc:

Thể

Cấu Trúc

Ví Dụ 

Khẳng Định

S + will + be + V-ing

She will be working at the factory when you come tomorrow.
Cô ấy sẽ đang làm việc tại nhà máy khi bạn đến vào ngày mai.

 

Phủ Định

 

S + will + not + be + V-ing

The children won’t be playing with their friends when you come this weekend.
Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.

Nghi Vấn

 

Will + S + be + V-ing ?

- Yes, S + will 

- No, S + won’t

 

Will you be waiting for the train at 10 a.m next Friday?
Bạn sẽ đang đợi tàu vào lúc 10h sáng thứ sau tuần tới phải không?

Yes, I will./ No, I won’t.

 

2. Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết:


⇒ Cách sử dụng:

>>> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ex:  At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào lúc 12h ngày mai, các bạn tôi và tôi sẽ đang ăn trưa tại trường).

        We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ đang leo núi vào thời điểm này thứ 7 tuần tới).

 

>>> Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

Ex: When you come tomorrow, they will be playingtennis. (Khi bạn đến vào ngày mai, thì họ sẽ đi chơi tennis rồi).

      She will be waiting for me when I arrive tomorrow.(Cô ấy sẽ đang đợi tôi khi tôi đến vào ngày mai).

 

>>> Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai.

Ex: My parents are going to London, so I’ll be staying with my grandma for the next 2 weeks. (Cha mẹ tôi sẽ đi London, vì vậy tôi sẽ ở với bà trong 2 tuần tới).

 

>>> Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Ex: The party will be starting at ten o’clock. (Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ).

thì tương lai tiếp diễn